dissabte, 29 de setembre del 2012

RD per la Obligatorietat de la Certficació Energètica en edificis existents

Això ja podem dir que és una REALITAT. Després d'uns quants anys com a mínim s'ha aconseguit que sigui obligatori mirar-se i estudiar-se el parc d'edificis existents (que no és poc).

En articles anteriors vaig dedicar uns quants articles a definir el que s'entén com a  Certificació energètica i analitzar les eines i entitats privades que oferien aquest servei, ara ben bé no ens trobem en cap d'aquestes situacions. Aquest RD es base en la normativa actual vigent CTE la qual en base el seu DB-HE estableix la Certificació Energètica obligatòria per edificis d'obra nova. 

Com sempre dic: "millor alguna actuació que res", però falta rigor en aquesta normativa, ja que els professionals ni els promotors ni els usuaris finals estan conscienciats de la importància que té tot plegat, i per aquest motiu actualment ens trobem amb un gran numero de professionals que realitzen aquesta certificació per tal d'omplir paper sense cap més plantejament darrera de tot l'estudi, i aquests estudis són iguals de vàlids que els realitzats per professionals conscienciats de quin és l'objectiu final: reducció de la demanda.

Deixant aquesta crítica a part (formaria part d'un altre article sencer), la qüestió és que en el CTE el que faltava era dictaminar com realitzar les certificacions dels edificis ja existents. A França ja fa temps que és obligatori i quan vas a llogar/ comprar un habitatge té l'etiqueta amb la Qualificació Energètica (A,B,C,D,E,F,G) nomenclatura similar a la dels electrodomèstics, amb igual finalitat, saber el que consumeix el teu edifici. El RD té aquesta missió, l'obligatorietat de la certificació energètica dels edificis existents.

de QUÈ tracta aquest Real Decret?

La Directiva 2002/91/CE del Parlament Europeu i del Consell relativa a l'eficiència energètica dels edificis estableix l'obligació, a partir de l'1 de Gener 2013, de fer pública la qualificació energètica de cada un dels habitatges que vulguin ser llogats o venuts, aquesta certificació energètica haurà d'incloure informació objectiva sobre les característiques energètiques dels edificis/habitatges. D'aquesta manera es podrà valorar i comparar la seva eficiència energètica i alhora valorar les inversions d'estalvi energètica amb la finalitat de conscienciar l'usuari final i els propietaris, ja que com més elevada sigui la seva qualificació més oportunitats tindrà en el mercat. Si fem la comparació amb els electrodomèstics, actualment ja no se'ns passa pel cap comprar cap rentadora que no sigui A++, A+, A o B, bàsicament al mercat tampoc te les ofereix de gama més baixa, seria ideal arribar aquest nivell de rigorositat amb els habitatges.

Con anterioridad a 1 de enero de 2013, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) pondrá a disposición del público los programas informáticos de certificación de eficiencia energética para edificios existentes, que serán de aplicación en todo el territorio nacional y que tendrán la consideración de documento reconocido y, por otra parte, se procederá a la formación del personal técnico cualificado para realizar las labores necesarias para efectuar dicha certificación. La presentación o puesta a disposición de los compradores o arrendatarios del certificado de eficiencia energética será exigible para los contratos de compraventa o arrendamiento, total o parcial, celebrados a partir de dicha fecha.
L'àmbit d'aplicació del RD és clar: edificis existents que a la seva entrada en vigor no disposin d'un certificat d'eficiència energètica, és a dir edificis que van sol·licitar la llicència d'obres abans dels 31 d'octubre del 2007 (serien aproximadament els edificis acabats de construir en el 2009).
La certificació energètica podrà ser global de tot l'edifici o d'una o varis habitatges o locals d'un mateix edifici.

QUI serà el responsable d'encarregar la certificació energètica?

El responsable d'encarregar la realització de la certificació energètica és el propietari de l'edifici o d'una part d'ell (habitatge), serà obligatori conservar la corresponent documentació.

QUI realitzarà aquest estudi?

Aquesta certificació serà realitzada per tècnics competents que estiguin en possessió de la titulació acadèmica i professional habilitat per la realització de projectes d'edificació o de les seves instal·lacions tèrmiques, escollits lliberalment per la propietat. 

Personalment aquí és on crec que tenim un punt dèbil, desconec com s'acabarà organitzant però hauria de formar-se una borsa de tècnics que hagin certificat prèviament que són coneixedors i conscients de les exigències i objectius d'aquest RD.  Els tècnics haurien de ser avaluats i acreditats per executar aquestes certificacions. Crec que d'aquesta manera hi hauria una prèvia selecció i conscienciació dels professionals.

ON s'haurà de registrar?

El certificat aconseguit s'haurà de registrar, pel propietari de l'edifici, a l'ICAEN (òrgan competent de la Comunitat Autònoma Catalunya)

ON es mostrar aquesta etiqueta?

L'etiqueta energètica dels edificis públics (amb unes determinades característiques determinades al RD) l'exhibiran en un lloc destacat i clarament visible pel públic.
L'etiqueta energètica dels habitatge vindrà juntament com una característica més de l'habitatge a llogar o comprar.

PER QUÈ és necessària aquesta certificació?

L'objectiu d'aquesta certificació és ampliar la informació de l'habitatge alhora de llogar-lo, és a dir, actualment el que ens guia per comprar o llogar un pis és: la superfície, la situació, els equipaments comunitaris, l'estat de l'habitatge,l'orientació etc. doncs la intenció és obtenir una altre característica: Quant gasta?. 
Alhora aquest etiquetatge energètic inclourà recomanacions de les actuacions que es puguin realitzar per tal de millorar la qualificació energètica (reduir el consum)

COM es realitzarà el control i inspecció?

Es preveu que l'ICAEN (a Catalunya) assignarà les inspeccions que siguin necessàries amb la finalitat de comprovar i vigilar el compliment de la certificació d'eficiència energètica d'edificis. Aquest control podrà realitzar-se per la pròpia Administració o mitjançant col·laboració d'agents autoritzats amb aquesta finalitat.

Amb aquestes inspeccions s'espera una seriositat amb aquests documents, i que no passin a ser un tràmit burocràtic.

FINS QUAN és vàlida aquesta certificació?

Aquesta certificació serà vàlida durant un màxim de 10 anys, la seva renovació o actualització la realitzarà el propietari. En cas que es realitzin obres de millora en l'habitatge i aquestes millorin les qualitats energètiques de l'edifici o habitatge (millora aïllament, canvi fusteria, millora instal·lacions etc) es podrà realitzar una nou certificat per tal de millorar la qualificació si s'escau.

Simplement espero que l'aprovació d'aquest RD sigui útil per afavorir la millora del parc d'edificis existents i per conscienciar a tots els agents participatius. Espero que siguem rigorosos en la seva aplicació. A veure...ara està a les nostres mans...

                                                                                         Bibliografia consultada i agraïments  Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada