dissabte, 29 de gener del 2011

LEED Leadership in Energy and Enviroment Design


LEED és un altre sistema de certificació d'edificació sostenible, voluntari i atorgat per una entitat independent. Aquest sistema és desenvolupat per U.S Green Building Council

Objectius:

Té l'objectiu principal de garantir que les construccions (edificis o comunitats) siguin dissenyades i construïdes utilitzant estratègies per millorar el seu comportament en els vectors essencials:
1) Estalvi energètic
2) Eficiència de l'aigua
3) Reducció d'emissions de CO2
4) Millora de la qualitat de l'aire interior
5) Gestió de recursos i sensibilitat pels seus impactes

Amb la finalitat de se una guia pel disseny sostenible d'edificis des de les fases preliminars de la construcció fins al seu ús.Per tal de promoure edificis més saludables, duradors, assequibles i respectuosos ambientalment.

I és amb aquests objectius estableix la seva estructura com a sistema certificador creant una organització per capítols de sostenibilitat (objectius ambientals):

Assignació de punts:


TOTAL PUNTS 100  en base el seu impacte en el medi ambient
+ CRÈDITS BONIFICACIÓ 10 (4 qüestions ambientals especifiques de la regió on es troba l'edifici (NO APLICABLE A ESPANYA) + 6 per aplicacions d'innovació en el disseny)

 Capítols:Condicions de certificació:

Un projecte per ser certificat ha de satisfer tots els *pre-requisits i aconseguir una mínima puntuació.

* aspectes claus que es consideren imprescindibles per considerar un edifici sostenible. Sense aquests aspectes cap projecte podrà optar a ser certificat per LEED.

Pot ser aplicat a tot tipus d'edifici tant comercials com residencials i l'aplicació de LEED pot iniciar-se en qualsevol moment del cicle de vida de l'edifici:
 • Fase de projecte
 • Fase de construcció
 • Fase de manteniment
Aplicacions:


 I actualment s'estan desenvolupant 5 sistemes de qualificació més:
 • LEED for Neighborthood Development (design.construction)
 • LEED for Retail Interiors (design.construction)
 • LEED for Healtchare (design.construction)
 • LEED for Retail  (design.construction)
 • LEED for Existing Schools (operations)
Algunes de les categories anomenades tenen algunes particularitats:
New construction:

- Per nous edificis i grans reformes
- Certifica el disseny i la construcció / postconstrucció
- Per edificis comercials o institucionals i blocs d'habitatges de qualsevol mide, tant públics com privats
- Promou pràctiques saludables, durables, assequibles i responsables amb el medi ambient durant el disseny i la construcció
Core & Shell:


- Per nous edificis i grans reformes
- Certifica el disseny i la construcció de la pell i les instal·lacions. Sense entrar en els acabats interiors
- Per edificis on el Promotor està directament relacionat amb l'usuari

- Promou pràctiques saludables, durables, assequibles i responsables amb el medi ambient durant el disseny i la construcció


 Schools:

- Per noves escoles i grans reformes
- Certifica el disseny i la construcció dels edificis d'educació
- Promou pràctiques saludables, durables, assequibles i responsables amb el medi ambient durant el disseny i la construcció

 Commercial interiors:

- Per disseny i construcció d'espais interiors
- Espais per inquilins d'oficines,restaurants,salut, hotels i educació
- Per edificis públics i privats
- Promou pràctiques saludables, durables, assequibles i responsables amb el medi ambient durant el disseny i la construccióExisting Buildings:

-Auditoria ambiental. 12 mesos després del "final d'obra"durant  anys
- Per edificis existents
- Certifica els treballs d'operació i manteniment
- Per edificis comercials o institucionals i blocs d'habitatges de qualsevol mida, tant públics com privats

- Promou pràctiques saludables, durables, assequibles i responsables amb el medi ambient durant el disseny i la construcció
Procés de certificació:

 1.  Pre-avaluació: Avaluació d'un projectes en fases inicials per valorar la possibilitat d'obtenir certificat LEED. D'aquesta manera es pot identificar si complim el pre-requisits, podem determinar el grau de dificultat per aconseguir cada un dels crèdits, definir una estratègia de certificació, definir els esforços per aconseguir cada un dels graus de certificació.
 2. Introducció de criteris i modificacions en la fase de projecte, és recomanable realitzar un check- list de tots els requisits que es volen aconseguir per tenir-ho present durant el projecte.
 3. Introducció dels requisits LEED en el plec de condicions tècniques.Contingut principal: Figures específiques i funcions i per cada crèdit: Propòsit / Requisits / Documentació
 4. Pre-certificació:s'envia tota la documentació a LEED i els avaluen i tels accepten, deneguen o prorroguen.
 5. Posta en marxa dels plans d'obra: Pre-requisits -->Pla d'erosió i sedimentació (SSP1) / Pla de recepció d'instal·lacions (EAP1 i EAc3(post construcció) Requisits --> Pla de residus (MRc3) / Pla de qualitat de l'aire durant l'obra (EQc3.1)
 6. Seguiment de l'obra i dels canvis durant aquesta fase, establir reunions periòdiuqes
 7. Recopilació de la documentació d'obra
 8. Aplicació de crèdits de post-construcció (opcional)
 9. Certificació

Cost-Benefici:
 • Cost = + 2% PEM
 • Benefici
                    COMPRAVENDA
                           Preu Venda = 5 al 10% Edifici Convencional
                     LLOGUER
                           Períodes d’absorció més curts
                           Rotacions més baixes. Llogaters solvents
                           Nivell d'ocupació superior a la mitjana
                    USUARIS
                           Costs energètics i generals inferiors
                           Productivitat més alta = + 10 al 20%
                           Disminució de les baixes laborals = ‐ 30%
                                                                                                                                                   
Pròxims articles
CONCLUSIONS (opinió personal) CERTIFICACIONS

  Cap comentari:

  Publica un comentari a l'entrada