dilluns, 20 de juny del 2011

Com podem escollir materials o productes amb criteris "mediambientals"?

La gran varietat d'Eco-etiquetes, la manca de regularització i la no difusió d'aquestes, provoca que avui en dia al mercat cada producte que comprem té una etiqueta la qual només ens mostra un logo però el consumidor no sap ben bé què vol dir...Com amb molts dels temes "medi ambientals" falta una Divulgació a la ciutadania, una Formació i una Explicació al consumidor.

Amb aquest article intentaré donar-vos una visió general de les tipologies d'etiquetes que ens podem trobar en els productes i què volen dir, però voldria aprofundir concretament amb els materials de construcció ja que és un sector on es consumeixen un gran nº de materials i és un sector amb un elevat impacte ambiental que caldria que els professionals tinguéssim en conte una sèrie de valors alhora de projectar i executar un edifici. Sento impotència al veure que no es fa la Divulgació d'aquestes sistemes i és molt necessària. Per això em sento amb l'obligació de posar el meu granet de sorra, tot i saber que tinc un àmbit d'influència molt escàs! 

 • Introducció als segells ambientals:
Actualment a casi tots els productes que comprem hi apareixen uns logos, que com deia, sovint o bé no esn hi fixem o si ho fem desconeixem el seu significat. 
Aquestes etiquetes ecològiques es diferencien en tres tipologies:
Com sabeu en el quadre superior només hi ha una mostre molt minoritària de les nombroses eco-etiquetes que existeixen al mercat,però totes comparteixen la mateixa FINALITAT:

Promoure la demanda d'aquells productes amb un menor impacte ambiental

 El quadre que podeu veure tot seguit és un quadre resum del comentat anteriorment Font: Cristina Gazulla Postgrau CAATEEB


I després d'aquest breu explicació encara desconeixem els logos i els seu significat en concret, i seguirà així ja que és impossible explicar-vos totes les eco-etiquetes que existeixen. Com a mínim espero haver posat en l'interès en mirar les etiquetes dels productes que comprem i desxifrar-ne el contingut. És necessari una organització i normalització d'aquestes etiquetes, igual que la seva informació i divulgació.
 • Iniciatives Legals:
Catalunya: Decret d'ecoeficiencia (26/2001)  
Obliga a que com a mínim una família dels productes utilitzats en l'edificació tingui d'eco-etiqueta tipus I o III
França: Projet de Loi portant engagement national pour l’environnement
A partir del 2011, el consumidor haurà de ser informat sobre els impactes ambientals dels productes i els seus envasis al llarg de tot l'ACV (mitjançant eco-etiquetes o altres mecanismes)

UE: Proposal for a Regulation laying down harmonized conditions for the marketing of the construction products
Reglament que substituirà a la Directiva de Productes de la construcció (actualment en desenvolupament. Si afegeix diferents conceptes: "Ús sostenible dels recursos","For the assessment of the sustainable use of resources and of the impact of building works on the environment,Environmental Product Declarations (EPD) should be used"

 •  Eco-etiquetes tipus III o Declaracions Ambientals de Producte (Sector de la construcció):
  Aquests tipus d'etiquetes com ja he comentat anteriorment són normalitzades a través de la ISO 14025 i faciliten la comunicació objectiva i comparable del comportament ambiental dels productes.
  Amb aquesta tipologia d'eco-etiquetes cal destacar la importància de la feina de:
  Aquests van ser els dos Organismes que van impulsar el DAPc pels materials de construcció.Per tal de fomentar la demanda i l'oferta de productes i serveis amb un menor impacte ambiental. Es basen en l'Anàlisi de Cicle de Vida del producte que es desenvolupen d'acord a uns requeriments específics. és important saber que aquests EPDs poden ser revisats i validats per un organisme acreditat.
  • Origen de les DAPc:
  Des de fa uns anys han anat apareixent normatives mediambientals en el sector de la construcció. Des de la Comissió Europea s'està impulsant el desenvolupament de les Declaracions Ambientals de producte en el sector per tal d'assegurar el compliment de la Directiva CEE/89/106 . D'aquí va sorgir la iniciativa de la implantació d'un sistema voluntari d'eco-etiquetes de productes de la construcció.
  • Procediment del sistema  DAPc:
  El sistema està dotat de documents els quals defineixen les regles del joc i estableixen el procediment a seguir per cada una de les parts implicades en el procés:
  Regles Generals del Sistema: es defineixen els Objectius/l'estructura organitzativa i les pautes de desenvolupament, verificació i acceptació de les DAPc
  Llista de Categoria de Productes: llistat de les categories de productes de la construcció.En base a aquestes categories s'extrauran l'ACV.
  Regles de Categoria de Producte: Determinenh el tipus de Unitat Funcional a estudiar, les categories d'impacte a considerar, les etapes del Cicle de Vida a tenir en compte i la qualitat de les dades que es podran utilitzar.
  Format document DAPc: és la plantilla per exposar les dades del producte i la entitat que realitza la declaració.
  Consell Assessor o  Panells Sectorials: El primer és un grup de professionals independents experts en l'àmbit de la construcció, la indústria i la metodologia i aplicació de l'ACV, que participa en el desenvolpuament del sistema. Serà l'encarregat de realitzar la renovació dels documents de la DAPc. Els Panells Sectorials estan formats per respresentants d'empreses i tenen la funció de ser mecanismes de consulta i participació dels sector industrial en el procés d'elaboració de la Regla de Categoria de Producte en qüestió.
  Al web de l'Agenda Sostenible hi podreu trobar una Base de Dades amb tots els productes que actualment tenen DAPc i/o altres eco-etiquetes. I si voleu més informació la podeu trobar al web oficial de DAPc
  • Els Tècnics tenim un NOU paper:
  Aquesta eina està feta perquè nosaltres la utilitzem i per activar el marcat de la indústria en la fabricació de productes que causin menors impactes.
  En l'Ordre Ministerial ECI 3855/2007 del 27 de Desembre estableix que una de les competències d'alguns tècnics és la d'elaborar estudis de Cicle de Vida Útil dels materials, sistemes constructius i edificis.
  A partir de la quantificació de l'impacte ambiental dels p roductes es podrà establir uns impactes màxims per ud. de mesura, així es determinarà els límits que el tècnic ha de respectar escollint el conjunt de productes que conformen la construcció objecte sense passar el màxim establert.
  A dia d'avui els Tècnics ens hem de convertir en els Dietistes de la construcció. En cada cas utilitzarem les millors solucions constructives i que provoquin el mínim impacte possible.

  No diré que un pressupost valorat amb € no sigui important però ara tenim un altre pressupost valorat amb emissions de CO2 que és igual d'important i l'hem estat ignorant tot aquest temps,
  Ara no hi ha marxa encara però si que podem modificar la nostre manera de treballar, i si nosaltres canviem també canviarem la industria del sector!
  Cap comentari:

  Publica un comentari a l'entrada