dilluns, 23 de maig del 2011

Pla d'Energia, Canvi Climàtic i Qualitat de l'Aire de Barcelona
Font: Nota de Premsa 22 de Març de 2011 de l'Ajuntament de Barcelona
Glossari: Gasos efecte hivernacle 
                NOx
                PM10

Abans de tot informar-vos que aquest article el vaig realitzar abans de les eleccions, esperem que es mantingui aquest pla que sembla molt interessant. Que no ens el treguin!

El Nou Pla d’Energia, Canvi Climàtic i Qualitat de l’aire el full de ruta cap a una nova cultura energètica de Barcelona durant la propera dècada 
El PECQ uneix en un mateix instrument estratègic el Pla de Millora Energètica de Barcelona i el Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire

El nou pla es preveu com un full de ruta que ha de conduir a l'aplicació de les mesures proposades tal i com la seva gestió. És un projecte ambiciós i el qual demostra una major presa de consciència en que: l'energia és un recurs bàsic però la seva generació i el seu consum tenen conseqüències directes sobre la societat i el medi ambient.

El Pla tracta de " Energia - Canvi Climàtic" i "Energia i Qualitat de l'Aire" els quals presenten relacions directes d'impacte però també efectes i conseqüències oposades entre sí, i davant d'aquesta problemàtica el Pla cercarà l'equilibri en la relació entre les mesures. Aquesta és una possible solució però personalment crec que abans d'arribar-hi s'hauria de plantejar la Reducció de la Demanda, si no necessitem no consumirem per tant no caldrà generar energia.

El pla s'estructura en dues parts:
 1. Mesures que l'Ajuntament pot efectuar de forma directa
 2. Mesures en que l'Ajuntament actua com a promotor, impulsor i dinamitzador però que necessiten la participació, el consens i la implicació dels diferents sectors.
El pla té la intenció de definir l'Ajuntament com a administració més propera al ciutadà en la conscienciació de la població. Amb aquesta intenció recau una important responsabilitat dels governs locals a treballar per tal que els seus habitants facin un ús responsable i sostenible dels recursos energètics. NO TOT ESTÀ EN MANS DE L'AJUNTAMENT NOSALTRES SOM ELS PRINCIPALS RESPONSABLES.

Projectes definits per sectors:

  Sector residencial:
  1.  Visualitzadors de consum a les llars:
  En la línia iniciada dins el pla d'estalvi i millora energètica als edificis municipals, es tracta de instal·lar aparells de control i visualització del consum energètic a les llars per conèixer els consums i fer possible l’extensió de bones pràctiques i l'aplicació de mesures per reduir el consum d’energia elèctrica a les llars. Les dades es poden monitoritzar i enregistrar a l’ordinador de forma que és possible fer el seguiment dels consum hora a hora i de determinats aparells quan aquests s’encenen. font: nota de premsa 22 de Març del 2011 Ajuntament de BCN

  Aquesta mesura la trobo molt interessant. Actualment aquesta acció podriem dir que la fan les companyies elèctriques, ja que segons els usuaris de l'habitatge calculen el seu consum que seria coherent i si et passes d'aquest et penalitzen. Però crec que és molt mé sinteressant i educador, que cadacscú pugui veure els seus consums i fer comparatives. Com sempre dic, molta gent ho farà servir amb el pensament únic de disminuir els € a pagar però considero que serà molt útil si a més a més d'aquesta instal·lació, s'adjunta una documentació de consums responsables per poder tenir una referència. I oferir un servei de consultes per si l'usuari ho desitja, poder aplicar mesures que regulin el seu consum. Aquest servei ja és possible a través de gestors energètics (que s'han format fruit de l'anterior pla del 2010 (PMEB) els quals ofereixen l'estudi dels consums i propostes de millora per cada una dels habitatges.

       2.   Millora de l’eficiència energètica en la reforma d’habitatges:
  Es tracta d’aprofitar les petites reformes com oportunitats per a incorporar conceptes d’eficiència energètica. De la mateixa forma que es van obrir línies d’ajut prioritaris per l'aplicació de mesures contra la contaminació acústica en determinades zones més afectades per la problemàtica, ara es tracta d’obrir línies de suport a les reformes i rehabilitacions que incorporin la aplicació de mesures per a millorar l’eficiència de les mesures prioritzant-ne algunes com la millora dels aïllaments de les finestres, fusteries, vidre i persianes o la substitució de sistemes elèctrics per generació de calor amb sistemes de gas natural. font: nota de premsa 22 de Març del 2011 Ajuntament de BCN
  Aquesta mesura es pot exemplificar amb el Pla Renova't de Finestres de ICAEN que té com a objectiu fomentar la substitució de tancaments vells (finestres, portes vidrieres, claraboies, ...) per altres de noves, amb més aïllament tèrmic, de manera que es produeixin estalvis mínims del 20% en el consum d’energia pel que fa a la climatització. Amb aquest mateix objectiu, també se subvenciona la renovació o incorporació de proteccions solars.

   Sector Industrial:  

    1. Impuls de la generació elèctrica distribuïda en el sector industrial:
    Es tracta de promoure la instal·lació de plantes de cogeneració per a l’aprofitament del calor que generen diferents processos industrials i la instal·lació de sistemes d’energia solar fotovoltaica La cogeneració pot ser assumida per l’empresa com a inversió de millora de la eficiència energètica, disminuint els costos energètics o pot ser posada en mans d’empreses de serveis energètics la gestió de les plantes.(...)  L’Ajuntament estimularà la instal·lació de sistemes fotovoltaics a cobertes industrials mitjanaçant la coparticipació del sector (...).font: nota de premsa 22 de Març del 2011 Ajuntament de BCN
    Les plantes de cogeneració són aquelles que produeixen simultàniament energia elèctrica o mecànica i energia tèrmica  útil a partir de la mateixa font primària.El gran avantatge de la cogeneració és l'eficiència energètica que es pot obtenir del combustible primari utilitzat, a diferència de les opcions convencionals de generació d'energia tèrmica i elèctrica per separat. Per exemple, al generar electricitat amb un motor generador o una turbina, l'aprofitament energètic del combustible és del 25 – 40 %, en canvi generant electricitat amb un sistema de cogeneració augmentem el rendiment global de la màquina aprofitant l'energia tèrmica dissipada pel motor.

    Crec que la iniciativa és molt adequada, tot i que com en el cas de totes les altres mesures comentades, crec que seria convenient que aquests projectes es suportessin a més a més d'una normativa d'obligat compliment a nivell Estatal, això és el que es troba a faltar, almenys en el sector de la construcció residencial ja que l'actual normativa queda molt curta davant dels objectius Europeus.

    Sector de les Xarxes 

     1. La Central de Generació d’Energies de la Zona Franca- Gan Via L’Hospitalet i l’extensió a la Sagrera de la Xarxa de climatització del Fòrum i el 22@. La Central d’Energies de la Zona Franca Gran Via- L’Hospitalet
     Ja és una realitat la planta de biomassa que generarà electricitat i aigua calenta a la Central  d'Energies de la Zona Franca- Gran Via L'Hospitalet. És el cas del projecte ,pioner al món, de reaprofitament de la regasificació del gas aprofitant un recurs energètic, el fred, que ara es malbarata i es dissipa a l’interior de les aigües del port.
     La Central però comprèn, a més a més de planta de biomassa, una planta per al reaprofitament del fred residual de la regasificadora del port, equips d’alta eficiència i una central solar fotovoltaica. L’energia obtinguda ha d’alimentar les xarxes de calor i fred per al servei de grans clients industrials i també per les xarxes de climatització dels habitatges del barri de la Marina del Port Vell. Connectarà un territori de 1.200.000 m2 i, un cop estigui a ple rendiment, estalviarà el consum d’energies procedents de combustibles fòssils de 67.000 MWh/any, l’equivalent al consum de gas domèstic d’una ciutat de 60.000 habitants. La central de biomassa generarà energia a partir de la valorització de les restes de la poda de la ciutat i d’altres restes vegetals aportats pel Consorci Forestal de Catalunya.(...) La concurrència entre la proximitat de la xarxa de climatització del Fòrum i el 22@ i la profunda transformació urbanística de La Sagrera han generat les condicions òptimes per a estendre aquesta xarxa a tota aquesta àrea. font: nota de premsa 22 de Març del 2011 Ajuntament de BCN

     Sector Energies Renovables i generació eficient


      1.  Instal·lació de sistemes de trigeneració a grans hotels
      Es tracta de la promoció de sistemes de trigeneració per atendre les demandes energètiques dels establiments de gamma alta (4 i 5 estrelles) en aspectes com aigua calenta sanitària, calefacció, bugaderia, etc). El pla ha fet una prospecció de creixement del sostre hoteler sobre la hipòtesi  en totes les categories en 66.823m2 i que un 10% dels nous establiments incorporin aquests sistemes.(...)La previsió és que cadascuna d’aquestes instal·lacions generin uns 17W/m2 i assolint, un cop desplegat en totes les instal·lacions, una potència instal·lada de 471 kW. Igual que succeïa amb les instal·lacions a les indústries existeix la opció que sigui el mateix establiment qui assumeix la inversió i el rendiment productiu o bé que siguin les empreses de serveis energètics les que, mitjançant pactes amb aquestes empreses, en puguin fer la instal·lació i gestió. font: nota de premsa 22 de Març del 2011 Ajuntament de BCN
      I un dubte que em sorgeix és: què passa amb els hotels de games inferiors?

          2.  La ordenança Solar fotovoltaica
      L’aprovació de l’ordenança solar fotovoltaica ha d’incidir en la reducció directa de la dependència energètica externa en els edificis i construccions de titularitat pública i privada, les rehabilitacions o reformes integrals i aquelles que comportin un canvi d’ús rellevant de l’immoble existent. Igual com va succeir amb la ordenança solar tèrmica, la nova ordenança ha de permetre fer un salt qualitatiu en l’extensió de la superfície de plaques solars fotovoltaiques a la ciutat. Per absorbir la mateixa quantitat de CO2 que estalvien els projectes caldrien 500 illes de l'Eixample cobertes de bosc mediterrani. font: nota de premsa 22 de Març del 2011 Ajuntament de BCN
      Remarco que actualment la normativa (CTE) només obliga a la instal·lació ,en edificis d'habitatges, de panells solar per Aigua Calenta Sanitària . Ser que és complexa però caldria realitzar un estudi de totes les Energies Renovables que ens poden afavorir més, disminuir els consums d'energia fòssil i realitzar-ne una normativa d'obligat compliment. Potser amb el clima que ens trobem no totes les E.R seran eficients i alhora potser trobem que energèticament correcta però pel que fa als materials (ACV) no ens quadra a nivell d'estalvi d'emissions. Seria molt interessant i útil un estudi d'aquest tipus amb el balanç dels impactes que cal disminuir.


      Sector del Transport 

        L’Ajuntament de Barcelona vol disminuir la contaminació dels vehicles que circulen per la ciutat:
       1. Control d’emissions de vehicles més contaminants 

       Detectar els vehicles més contaminants, i fer que redueixin les seves emissions fins a un valor mig de la seva categoria. Per assolir aquest objectiu es duran a terme accions de sensibilització directa als conductors dels vehicles més contaminants i es demanarà a l’Administració Estatal i Autonòmica que incorpori en el protocol de la ITV la valoració de NOx i PM10, i fer un projecte específic per la renovació d’aquests vehicles (E-RENOVE). El projecte es planteja en dues fases: 1a. Fase: Sensibilització de l’efecte que el trànsit viari té sobre la qualitat de l’aire de la ciutat a partir de la realització del control d'emissions mesurades del tub d'escapament dels vehicles i associar-les al número de placa de matrícula per adoptar mesures. 2a. Fase: Després de la primera fase d’estimulació, es procedirà a establir un procediment per tal que els vehicles més contaminants no puguin circular per la ciutat llevat que prenguin les accions correctores necessàries. font: nota de premsa 22 de Març del 2011 Ajuntament de BCN
       Totalment d'acord amb les mesures que es volen aplicar, crec que s'ha de fer molta feina en l'educació del transport. I alhora promoure el transport públic de manera que realment a nivell econòmic sigui millor viatjar amb TMB que amb vehicle privat. Alhora de promoure els carrils VAO.

         2. Continuar amb el control i ambientalització de les flotes captives, municipals i privades
       L’ambientalització de les flotes de la contracta de neteja o l’esforç d’ambientalització de la flota de TMB en la reducció de vehicles que utilitzen combustibles fòssils per la hibridació, Gas Natural Liquat o bio dièsel ha demostrat ja en l’anterior pla significatives reduccions en els nivells d’emissions de NOx i partícules PM10. Ara cal incidir en el que s’anomenen flotes captives que circulen de forma estable per la ciutat perquè tinguin el menor impacte possible. Alguns dels sectors sobre els que es proposa actuar só:

       1.- Regular la càrrega i descàrrega

       2.- La flota d’autobusos escolars.

       3.- La flota de Taxis.

       La estimació d’estalvi és de 582.593.319 kWh/any i una reducció de 15.187tn/any de CO2, 63.760/any de NOx i 7.290 kg/any de partícules PM10 font: nota de premsa 22 de Març del 2011 Ajuntament de BCN
       En aquest apartat recomano visitar el web de PTP trobareu interessants propostes de grans professionals de mobilitat.

       Altres projectes:       Faré menció d'altres projectes, només els citaré per no estendrem massa però us recomano que us llegiu el pla que com heu vist hi figuren molts aspectes molt interessants:
       1. Pla pilot de materials constructius fotocatalítics per reduir la presència de NOx a l'aire
       2. Electrificació del Port
       L'estratègia d'actuació del PECQ

       Per millorar la qualitat de l'aire i del subministrament energètic s'han definit unes línies estratègiques:
       • Programa ciutat
       1. Reduir la presència de la mobilitat privada a Barcelona. 
       2. Introduir la necessitat d’aplicar principis d’eficiència energètica en la rehabilitació d’edificis i en la reforma d’habitatges 
       3. Continuar prioritzant l’ús dels principals recursos renovables dels que disposa la ciutat i incorporar tecnologies d’alta eficiència. 
       4. Incidir sobre la relació entre el comportament de les persones, el comportament social i el comportament organitzatiu amb el consum energètic: Així mateix, cal continuar treballant amb aquells actors que tenen infraestructures de gran impacte ambiental com el port, la industria o l'aeroport. 
       • Programa Municipal 
       1. Reduir l'impacte de la mobilitat municipal. 
       2. Racionalitzar l'ús de l'energia en equipaments. 
       3. Rebaixar la proporció d'energia primària d’origen fòssil.
       Els programes en els que s’agrupen els projectes, segons l’àmbit principal d’actuació són:
       - Eficiència Energètica: 25 projectes (23% del total)
       - Energies Renovables: 20 projectes (18% del total)
       - Emissions Locals: 32 projectes (30% del total)
       - Gestió / Comunicació / Comportament: 31 projectes (29% del total)

       Beneficis Energètics i Ambientals
       El conjunt de projectes considerats al PECQ es preveu que aportin una reducció en el consum d’energia final de 1.678,85 GWh/any, amb una reducció de les emissions de GEH de 709.005,17 tn/any, de NOx de 2.742,51 tn/any, i de PM10 de 288,08 tn/any. En definitiva, el PECQ aconsegueix, per càpita, un estalvi d’energia final que representa el 9% del consum energètic de la ciutat al 2008, una reducció d’emissions de GEH equivalent a un 16% de les emissions del 2008. En referència a la millora de la qualitat de l’aire, els projectes del PECQ induiran a una reducció per càpita del 25% i del 41% de les emissions de NOx i PM10 respectivament respecte els valors de 2008. Per avaluar l’efecte real dels projectes del PECQ és necessari definir dos escenaris, un Escenari Tendencial (Escenari de no actuació) i un, que anomenem Escenari PECQ-2020, que contempla els efectes de reducció de consum d’energia, GEH, i gasos contaminants associats als projectes sobre l’escenari de no actuació.font: nota de premsa 22 de Març del 2011 Ajuntament de BCN

       Beneficis econòmics i socials
       En termes econòmics, el cost de les mesures del PECQ és de 688,36 M€ dels quals s’estima que 216,82 M€ haurà d’aportar l’Ajuntament de Barcelona. S’estima que el PECQ generarà un impacte sobre l’economia de Barcelona. Així, s’estima que les inversions necessàries per posar-la en marxa significaran un increment del PIB comarcal del 0,97% i es preveu que l’aplicació dels projectes pugui arribar a induir la generació, de mitjana, de més de 900 llocs de treball anuals al Barcelonès. Aquesta ocupació es va creant a mesura que es fan les actuacions del PECQ al llarg dels 10 anys i el impacte és temporal i supeditat a la duració del Pla. El PECQ fa un exercici addicional per tal de valorar els costos ambientals no contemplats en un anàlisi merament econòmic. Així doncs, analitza les repercussions dels costos associats a la problemàtica ambiental generada pels contaminants locals, així com els costos dels efectes provocats pel canvi climàtic, fora del comerç. font: nota de premsa 22 de Març del 2011 Ajuntament de BCN
       I així acabo aquest llarg article, que es conclogui el pla amb aquestes dades amb dona esperança de que les intencions des de l'Ajuntament van en la bona direcció.


        Cap comentari:

        Publica un comentari a l'entrada