dimarts, 25 d’octubre del 2011

IHOBE Guia gratuïta per una Edificació Sostenible

La guia de IHOBE, la qual ja us en vaig parlar al bloc d'articles de Certificacions Energètiques concretament a l'ultim article: "CONCLUSIONS (opinió personal) CERTIFICACIONS" sempre ho he trobat una iniciativa eficaç i eficient i sobretot ÚTIL. I per aquest motiu tinc la necessitat de fer conèixer aquesta guia gratuïta que ens ofereixen des del País Basc.
La guia té diferents apartats i us asseguro que tots són molt interessants i útils, però jo avui em centraré en:
 1. Perquè és necessària una edificació sostenible?
 2. Estructura de la Guia
 3. Procediments de valoració
1.1 Introducció:

Com a anàlisi inicial, la guia es base en definir la influència de l'edificació amb una vesant estètica i una altre  vesant sobre la qualitat ambiental urbana. 
La vesant estètica crec que és clara i coneguda per tothom, per aquest motiu cal centrar-nos en la vesant ambiental que és la que desconeixem la majoria. 

Així per començar crec que us pot quedar clar la influència de l'edificació en el medi ambient amb dues dades molt concretes:
- el consum energètic associat a l'ús residencial és responsable de l'emissió de 3.6 Milions de Tones de CO2 (a la Comunitat Autònoma del País  Basc)
- a la Comunitat Autònoma del País Basc, es van produir al 2009 , aproximadament 1.400.000 Tones de residus de la construcció i enderroc. El consum dels àrids en aquest sector és de 16.300.000 Tones (Dades del Plan Nacional de Residuos de la Construcción de Demolición)(les dades són del País Basc i Madrid evidentment són representatives per la resta d'Espanya que ens movem en similars valors)

Aquestes dades ens mostren la necessitat de canvi en el model arquitectònic i la seva gestió de residus
Necessitem un nou model de:
 • Disseny
 • Construcció
 • Manteniment
 • Renovació
 • Enderroc
Només així podrem parlar de una millora en:
 • Prestacions ambientals
 • Econòmiques 
 • Socials
dels pobles i ciutats

1..2 Àmbit d'aplicació:

Com us he mencionat anteriorment aquesta guia gratuïta està centrada a Euskadi, per tant les fitxes que conté i els consells , sobretot tèrmics, cal posar-los en crisi quan els vulguem extrapolar a altres Comunitats.

2.1. Estructura de la Guia: Àrees d'actuació, aspectes ambiental i categories d'impacte

La Guia s'estructura en 5 grans àrees, cada una d'elles pot estar subdividides amb àrees més concretes.
Alhora cada àrea esta associada en a varis aspectes ambiental, els quals són accions derivades de la seva activitat. Cada un d'aquestes aspectes a impactes ambientals. 

2.2 Estructura de la Guia: Fitxes

Dins de cada àrea d'actuació presenta una sèrie de fitxes que inclouen mesures per la millora de la sostenibilitat per aquesta tipologia d'edificis.
 • Codi i títol: Cada fitxa té un codi i un títol que ens permet tenir una breu explicació dels seu contingut.
 • Descripció: Descripció que recull quin és el propòsit de implantar cada una de les mesures als habitatges des del punt de vista de l'edificació sostenible.
 • Àmbit d'aplicació: Agents implicats en la implantació de la mesura / etapa dels procés de construcció (Cicle de Vida) / Capítol 
 • Consideracions tècniques i implicacions: es recull aspectes tècnics i limitacions importants que s'haurà de tenir en compte alhora d'aplicar la fitxa.
 • Impacte mediambiental de la mesura: Es recull de manera qualitativa quina seria la millora pel medi ambient si es realitzés les indicacions de la fitxa.
 • Mesures relacionades: altres mesures o altres fitxes relacionades.
 • Puntuació màxima i Quantificació de la mesura: valoració dels dissenys dels habitatges sostenibles. Es divideix en Obra nova i en Rehabilitació
 • Requisits per acreditar el compliment de la mesura: es determina la documentació que cal presentar per justificar el compliment de la fitxa.
3. 1 Procediments  de valoració: OBRA NOVA
 • Fitxes puntuades que otorguen directament una puntuació a l'àrea d'actuació en la que s'engloba.
 • Fitxes no directament puntuades no puntuen directament en la seva àrea d'actuació però si que influiran als càlculs que oiotorgaran una puntuació detereminada
 • Fitxes informatives no s'avaluen, ni proporcionen cap tipus de puntuació, no són contemplades en el procés de valoració.
3. 2 Procediments  de valoració: REHABILITACIÓ
Les tipologies de fitxes que us acabo de mencionar a "obra nova" seran aplicables també en rehabilitació, però trobarem dos casuístiques diferents en funció de l'abast del projecte rehabilitació:
 • Projectes CTE-HE1 i Decret 47/2007 de Certificació d'Eficiència Energètica: superfície >100m2 on es renovi >;25% del tota del tancaments.
 • Projectes que no hagin de complir aquesta normativa: en aquest cas totes les fitxes aplicables seran puntuades.
3. 3 Procediments  de valoració: Consideracions comunes

En funció de les mesures que vagin a ser aplicades i les que puguin ser aplicables dins de cada àrea s'obtindrà un valor ambiental associat a cada àrea d'actuació.
Aquest valor es ponderarà, diferent ponderació per cada àrea, obtenint-se un valor ponderat. La suma de tots aquests valors serà l a puntuació obtinguda per l'edifici.
 
3. 4 Procediments  de valoració: Valoració de les fitxes puntuades

Els criteris de la valoració de les fitxes puntuades són vàlides per la totalitat de les fitxes exceptuant les relacionades amb l'àrea de demanda energètica, rendiment de les instal·lacions i ús d'energia renovables en els projectes de CTE -HE1 i el Real Decret de Certificació d'eficiència energètica d'edificis de nova construcció.

Puntuació màxima: 

Cada unes de les mesures proposades té major o menor incidència en una o varies àrees. Les fitxes presenten la puntuació assignada a casa una de les àrees d'actuació mediambiental en una escala de 0 a 5, tant per obra nova com per rehabilitació. 
A la dreta podeu veure un exemple de la puntuació d'una fitxa.

Opinió personal:

Si regularment aneu llegint el meu blog, ja intuïu la meva opinió, per tant tampoc no m'expendré excessivament.
En resum i simplificant molt la meva valoració de la Guia IHOBE, ho trobo una eina molt i molt ÚTIL i eficaç i el que trobo millor de tot és que sigui gratuïta i que estigui a l'abast de tothom. En aquest cas deixem de pensar en negoci i veiem una opció de edificis sostenible pel simple fet de creure-hi i no d'aconseguir-ne un benefici econòmic.

Així crec que hauríem de prendre nota d'aquesta iniciativa Basca, i ja per acabar amb la temàtica de edificació sostenible basca, m'agradaria recomenar-vos que visiteu els premis Endesa a la promoció immobiliària més sostenible, hi ha un recull de projectes interessants, i un gran nombre situats a Euskadi. Concretament mencionaré el de l'Ajuntament de IKAZTEGIETA ja que l'altre dia vaig conèixer en persona els projectistes, ASTAZALDI ARKITECTURA ESTUDIOA.

(si és curiós que sigui Endesa qui ofereixi aquests premis, però el màrqueting és lu que té...)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada