dilluns, 7 de novembre del 2011

I.Gestió Mediambiental a la construcció: Fase Projecte

Començaré un pack d'articles, per tal de que quedin ben entesos els arguments per trencar un tòpic que és molt recurrent:

 
Sostenible = més car FALS


Enfocar una obra de construcció amb paràmetres de Gestió Mediambiental sovint es veu com un disbarat, sobretot per part del Promotor, ja que des de sempre s'ha vengut la idea "sostenible" com la idea "guai però cara". I això perquè passa? no nego que sovint allò ecològic (aliments, roba etc.) és més car però és per dos motius principalment: 
 • Per la baixa demanda del producte, que es tradueix directament amb una baixa conscienciació del client 
 • Perquè allò que pagues com a valor inicial tens beneficis a llarg termini. Com a societat consumista valorem molt més allò que comprem barat que no pas allò que ens dura més temps.
Us recomano que veieu aquest interessant documental "Comprar,Llençar,Comprar"  i ràpidament entendreu el que us he volgut dir en aquesta introducció.

Si apliquem aquest concepte en el sector de la construcció:
 
Enfocar una obra de construcció des del punt de vista de la gestió mediambiental pot ser una feina poc exitosa si l'afrontem amb la idea que suposarà un esforç econòmicament major. CERT


La realitat és diferent: una adequada gestió mediambiental contribueix a una reducció de costos i , un conseqüentment increment de beneficis econòmics de la empresa.
El COM i el QUI pot aconseguir aquest objectiu us l'explico en base al manual de "Gestión Medioambiental en las obras de construcción" que te per objectius:
 1. Ser una guia per aconseguir dur a terme l'activitat de construcció d'una forma mediambiental responsable
 2. Clarificar les maneres d'aconseguir reduir costos d'execució tant en la fase de projecte com en fase d'obra i fase d'ús.
Per poder dur una correcta i exitosa Gestió Mediambiental cal realitzar un acorat ACV (Anàlisi Cicle de Vida) de tot el procés, personalment crec que aquí és on trobem la complexitat, però també és aquí on podem trobar el gran ÈXIT. Normalment associem aquest ACV als materials, però jo proposo, i crec essencial, iniciar aquest Anàlisi des del primer moment del projecte. La fase de projecte marcarà una part molt important de la petjada ecològica d'aquest edifici.

Gestió Mediambiental en Fase de Projecte: 

Fase fonamental i bàsica per una exitosa Gestió Mediambiental, ja que aquí és on es decideix:

L'Orientació és el primer punt que un Arquitecte es planteja a l'inici d'un projecte. Com sempre repeteixo en els meus articles, hi ha diferents tipus d'arquitectura: l'arquitectura de ciutat i l'arquitectura aïllada, serà en la segona on podrem, escollir l'orientació i estudiar bé la millor solució depenent de la direcció i la radiació solar a cada una de les façanes i el clima general de la zona. En canvi en l'arquitectura de ciutat això no serà possible, el projecte serà en un solar determinat amb la orientació determinada i sense possibles moviments, en aquest cas la solució més adient passarà per estudiar la trajectòria solar i la seva incidència i projectar les solucions passives que siguin més òptimes.

La distribució de les obertures també ha de ser el resultat d'un estudi d'incidència solar, i alhora entra elles és recomanable mantenir una coherència en el seu posicionament per poder oferir una possible ventilació creuada. Les obertures s'hauran de tractar com: pont tèrmic i alhora com a font de llum natural.
En elecció dels materials caldrà tenir en compte tres aspectes essencials:
 1. Procés de fabricació: més complex = més costós pel medi ambient
 2. Distància entre lloc de fabricació i punt de consum: més distància = més consum de combustible = més contaminació
 3. Característiques tècniques dels materials: aquestes característiques seran part de l'eficiència energètica de l'edifici.
 • Conductivitat tèrmica
 • Densitat
 • Porositat
 • Conductivitat acústica
Les instal·lacions és una part essencial per un projecte eficient. Abans de realitzar el projecte de instal·lacions s'ha de fer un estudi de la Demanda Energètica de l'edificació i intentar reduir el màxim aquests resultats a través dels materials, les solucions constructives etc. i només serà quan s'hagi finalitzat aquest estudi que es podrà realitzar el projecte de instal·lacions adequat a la demanda real de l'edifici. Evidentment les instal·lacions seran les més eficients possible. 
En el manual de Gestió Mediambiental és en aquest apartat on no coincideixo 100% amb els seus propòsits, ja que proposta directament una solució que passa per la domòtica, no tinc res contra la domòtica però crec que abans de la seva instal·lació s'ha de realitzar tots els estudis que he explicat prèviament i després veure si és necessària la domòtica o podem passar per una bona i acorada explicació d'utilització de l'edifici al seu usuari final?

En el projecte hi haurà de constar un pla de Gestió de Residus segons RD105/2008, el qual haurà de tenir:
 • Estimació de la quantitat de residus que es produiran
 • Mesures genèriques de prevenció que s'adoptaran 
 • Destí previst per cada tipologia de residu
 • Valoració dels costos derivats de la seva gestió (serà una partida en el pressupost general de l'obra)
 • Inventari de residus perillosos, i procedir a la seva retirada selectiva i entrega a gestors autoritzats.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada