dilluns, 21 de novembre del 2011

II. Gestió Mediambiental a la construcció: Fase d'Obra

En la fase de construcció hi haurà dues activitats paralel·les on caldrà minimitzar els seus impactes: una és la pròpia gestió de l'obra en construcció i l'altre és la pròpiament administrativa, aquesta última no l'explicaré ja que considero que ja he donat varis consells generals en altres articles que són directament aplicables en les oficines o caseta d'obra. Em centraré en la gestió mediambiental de l'obra.
 
Materials: 
A la compra, al transport i a la implantació dels materials s'han de tenir estandarditzats molts paràmetres a respectar.
Per exemple, a la fase de moviments de terres, sovint s'excava una zona de volum important i es porten aquestes terres a abocadors i alhora es compren terres per terraplenar altres zones. Cal programar i supervisar el volum de terres excavades i el volum de terres necessàries per terraplenar, minimitzant així el volum de terres desaprofitades.
Crec que podríem esquematitzar els estàndards a tenir en compte alhora de fer compra dels materials :
 • Escollir materials i elements reutilitzables
 • Escollir materials etiquetats i certificats amb distintiu ecològic com pot ser DAPc, Ecoetqiuetes etc.
 • Planificar la compra de materials segons l'estat d'amidaments del projecte que caldrà que segui acorat per tal d'ajustar-se al màxim a la realitat i no haver de tirar o tornar a demanar material. Aquest punt és important associar-lo també amb el concepte de "improvisar a l'obra" sovint la DF es permet el luxe de poder canviar materials de projecte que ja han estat demanats, aquesta actitud causa un malgast brutal de materials.
 • Cal donar preferència als industrials que es distingeixen per informar de les característiques tècniques-ambientals dels seus materials, ja que això encara no és lo habitual de trobar cal fomentar-ho, cal valorar l'esforç i l'interès que ha tingut aquest industrial en voler fer compatible el seu material amb les exigències actuals mediambientals (que són lleus però n'hi ha, el CTE m'és un exemple). Alhora també et poden gestionar ells mateixos els materials o residus sobrants, o bé garantitzar-te la reutilització dels material que no s'ha utilitzat.
 • Materials perillosos (adhesius, combustibles..) s'ha de tenir present que la seva mala gestió no només pot portar problemes de salut pels humans si no que també pot provocar abocaments altament perillosos i contaminar aigües subterrànies o sòls ,provocant catàstrofes ambientals amb les conseqüències que aquestes comporten en la fauna, la flora, l'atmosfera ... Cal doncs intentar evitar el màxim possible al utilització d'aquests materials, comprar els que tenen associat un menor impacte ambiental (adequadament etiquetats), cal sol·licitar al fabricant les fitxes i les dades de seguretat dels productes per tal de poder preveure les mesures de seguretat oportunes en l'emmagatzematge / manipulació i la gestió com a residu.
L'acopi de materials a obra cal gestionar-lo molt bé, les recomanacions per aconseguir-ho són:
 • Habilitar zona de acopi de materials amb les característiques ambientals que necessiten per mantenir les seves propietats intrínseques fins el dia de les seva posta a obra. Així evitem que el producte no passi a ser residu abans d'haver-lo instal·lat.
 • Seguir les instruccions que t'ofereix el fabricant per mantenir en bon estat el producte.
 • El planning de l'obra aquí hi juga un paper molt important, cal que l'acopi de material s'ajusti al volum de l'obra i al planning previst. A vegades no gaudirem de grans zones de acopi per falta d'espai per tant és adient anar demanant material en base el planning.
 • Es valora positivament el repartiment dels materials a prop de la seva zona d'utilització.
 • Caldrà mantenir netes les zones de acopi i netejar-les i/o protegir-les de la pols de l'obra. Una manera podria ser amb polvoritzadors d'aigua per disminuir el consum d'aigua a l'obra.
 • No m'estendré en explicar les condicions de la zona de acopi dels materials perillosos ja que hi ha una normativa especifica que s'ha de seguir al peu de la lletra .
Gestió de recursos: 

Cal recordar que tot allò proposat en aquest article no és només pautes per una millor gestió mediambiental si no que hi té implícit l'estalvi econòmic, en aquest apartat es pot veure molt clarament.

L'electricitat: a l'inici de l'obra cal preveure una instal·lació provisional amb comptadors contractats a la potència necessària, d'aquesta manera evitarem l'ús de grups electrògens els quals provoquen molt soroll i emeten gasos nocius. La resta de mesures recomanables són les similars a les que podem aplicar a casa: apagar la llum quan no sigui necessària- en aquest cas potser eficaç instal·lar un rellotge al quadre elèctric per evitar llums enceses en hores diürnes- mantenir apagades les màquines que no estiguin en ús etc.

L'aigua: No podem prescindir d'ella en una obra, ja que ens és necessària per mantenir neta la zona d'obra i alhora també l'utilitzem per alguns materials que necessiten aigua per ser instal·lats, a banda dels subministres de la caseta de sanitaris i dutxes.Es recomana revisar diàriament l'aparició de fugues o de goteig de mànega per aixetes mal tancades. En sortides que no es necessiti una pressió elevada es podrà col·locar difusors i així disminuir el consum mantenint el resultat esperat..

Maquinàries i transports interns:


Consideracions:
 •  + hores en funcionament = + combustió = + consum = + contaminació 
Solució: optimització hores de funcionament de la màquina = + productivitat de la màquina = - consum = - emissions
Com?:
 1. Estudi de la situació de la/es zona d'acopi
 2. Planificació dels subministre de materials (per evitar sobrants i moviments de maquinària ineficients)
 • Compra vehicle o màquina: 
 1. Demanar que tingui  ecoetiqueta o similar, garantint un comportament més responsable des del punt de vista mediambiental
 2.  Demanar un disseny que garanteixi uns nivells de soroll per sota dels nivells marcats per la normativa en vigor
 3. Vigilar que els motors no es quedin encesos durant els períodes d'espera
 4. Manteniment de les maquinàries segons indicacions fabricant, aquest manetniment s'haurà de fer a través d'un taller autoritzat com a Gestor de Residus
Gestió dels residus:

Ens serà impossible no generar residus a l'obra, per tant, partint d'aquesta premisa caldrà saber-los gestionar i per fer-ho hem de saber quines tipologies i classificació de materials tenim a l'obra:


 1. Realització d'Estudi de Gestió de Residus (en fase projecte)
 2. Contractar als Gestor de Residus pertinent segons la tipologia de residus, s'aconsella realitzar la cerca a través L'Agència de Residus de Catalunya i filtrar per proximitat geogràfica
 3. Un cop ja s'hagi contractat els Gestors de Residus, caldrà:
 • Habilitar  un espai a obra per classificar els residus
 • Mantenir els diferents contenidors convenientment identificats
 • Tenir contenidors a les zones de treball per poder classificar els residus en el moment en que es produeixen
 • Caldrà verificar si els treballadors de l'obra tenen els coneixements adients per la classificació dels residus, en cas que no la tinguin s'haurà d'exigir-ne la seva formació.
    4. Quan el Transportista del Gestor de Residus vingui a retirar algun dels nostres contenidores de l'obra   caldrà que ens doni un albarà , que caldrà guardar, com a acceptació i retirada del residus. S'haurà de demanar al Gestor un certificat en el que consti el tipus i a la quantitat de residus, la referència de l'obra i la destinació final del residus.Es recomana que aquest certificat es realitzi mensualment.
La subcontractació:
La intervenció de les subcontractes a les obres pot portar problemes a l'hora d'assumir determinades responsabilitats ambientals, es recomana:
 1. Contractar a empreses que tinguin un sistema de gestió ambiental  abans que una empresa que no en tingui o no tingui ni intencions de tenir-la.
 2. Incloure clàusules al contracte que especifiquin els acords ambientals (responsabilitat en la segregació i la gestió de residus, feines de neteja etc.)
 3. Abans de l'inici de l'obra realitzar una petita formació per explicar com es gestionaran els residus en aquesta obra en particular (situació dels contenidors etc) com també formar els treballadors en matèria ambiental aplicable a la seva feina.
L'execució de l'obra

Al dia a dia de l'obra poden sorgir molts imprevistos. Sovint aquests venen causat per una mala planificació, mal projecte o irresponsabilitats durant l'execució de l'obra.

Documentació del Sistema de Gestió Mediambiental a obra:

Totes les mesures explicades hauran de ser revisades i controlades per l'equip d'obra o pel Tècnic de Gestió Ambiental, per dur aquest control caldrà realitzar una sèries de documents i registres, que ens facilitarà la traçabilitat del sistema: Com per exemple:
 • Pla de Gestió de Residus 
 • Contracte amb Gestor de Residus
 • Autorització de la comunitat autònoma corresponent de cada un dels gestors
 • Documentes de l'acceptació i retirada del residu per part del gestor
 • Certificat de residu gestionat, indicant quantitats i destí final de cada un dels residus (recomanable cada mes)
 • Control consum mensual subministres: electricitat (Kw) /gasoil (L) /aigua (m3)
 • Resultat de medició d'emissions (fums, sorolls etc.)
 • Registre de comunicacions en matèria mediambiental (amb proveïdors / subcontractes/Administració etc)
 • Actes de reunions
 • Informes de incidència
Valoració de la Gestió Mediambiental realitzada a l'obra:
 • Quantitat de residus per unitat construïda
 • Cost de gestió de residus per unitat construïda
 • Consums per unitat construïda
 • Relació entre residus generats i materials adquirits
 • Causes de generació de residus
Conclusió de la Gestió Mediambiental realitzada a l'obra:
Tot aquest procés ha de servir per extreure conclusions de la valoració de la Gestió, detectar com minimitzar residus i consums, com també realitzar la valoració econòmica. 
                                              Com a imatge final i per reflexionar                                          

                                                                                                   Bibliografia i agraïments
                       "Gestión Medioambiental de las obras de construcción"
Aquest blocs d'articles estan escrits respecte aquest llibre, que el vaig trobar de gran interès, i he afegit valoracions personals i experiències viscudes a l'obra.
Continuarà.... pròxim article:

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada