dijous, 21 de juliol del 2011

Un plus medi ambiental per una empresa: ISO 14001 i ISO 50001


  • Què són les normes ISO?
En general aquestes normes són d'aplicació voluntària, però sovint, el mercat les pot fer obligatòries. I cada cop ens trobem més en aquesta situació. A vegades la mateixa empresa té la voluntat d'implantar un Sistema de Gestió , però sovint aquesta necessitat la provoca la demanda del mercat i la competència.
  • Què és realment la ISO 14000?
  1. És una família de normes voluntàries sobre Gestió Mediambiental
  2. Són elaborades per el TC 207 de la Organització Internacional d'Estandarització (ISO)
  3. Sistemes de Gestió Mediambiental (SGA)
  4. Avaluació i Auditoria Mediambiental
  • Què és un SGA?
Un Sistema de Gestió Ambiental és el marc global per gestionar les activitats relacionades amb el medi ambient a curt, mitjà i llarg termini. Inclouen les responsabilitats, els procediments, els processos i els recursos per desenvolupar e implementar la política mediambiental. Cal remarcar que no es tracta d'un sistema aïllat , ja que està vinculat al Sistema de la Qualitat i a l'estratègia global de l'empresa.