dilluns, 6 de febrer del 2012

Comunitats de veïns: Auditories Energètiques

Fins ara he parlat de "Certificacions Energètiques" i de implantació de normes ISO 14001 i ISO 5001. És hora de saber en què consisteix una Auditoria Energètica en els edificis, alhora intentaré mostrar els seus avantatges i els seus inconvenients, com sabeu m'agrada ser crítica en tots els temes i remarco que sempre queda oberta la porta del debat a tothom que hi vulgui participar.
 • Què és una Auditoria Energètica?
Una Auditoria sabem que es tracta d'un procediment d'avaluació si li sumem el paràmetres Energètica podem definira-la com un procediment per avaluar ON i COM es consumeix l'energia, sabent aquestes dades es pot fer una extracció dels resultats i determinar quins són els focus ineficients i quines són les millores que es poden aplicar per tal de millorar-ne:  
 1. Confort
 2. Durabilitat
 3. Minimització de consums
 •  Fases d'una Auditoria Energètica:
Presentació objectius, resultats i finalitats de l'Auditoria Tant si ha sol·licitat el client l'Auditoria com si és proposada externament, és necessari establir els objectius, què s'espera de l'Auditoria. Es recomana que quedi per escrits en forma de documenta d'especificació.
És necessari realitzar una visita prèvia a l'edifici i tenir un primer contacte amb el client per tal d'explicar-li quin són els objectius genèrics del servei que ofereixes (auditoria energètica) i els seus resultats.
El Client caldrà que destini una persona (de manteniment gestió de l'edifici) al projecte de l'auditoria, actuant com a contacte amb l'Auditor i estant a la seva disposició per facilitar la informació que aquest necessiti.

Recopilació de informació prèvia  Tot seguit, després d'aquesta presentació, serà necessària la recopilació de informació. Les dades poden provenir del mateix Client o a través dels fabricants etc.
 1. Dades general del Client i d'identificació de l'Edifici
 2. Especificacions o requisits del Client
 3. Dades climàtiques de la zona
 4. Projecte executiu i arquitectura de l'envolupant de l'edifici
 5. Planols arquitectura (distribució d'espais i ubicació d'equips de clima, enllumenat etc.)
 6. Principals plànols elèctrics unifilars
 7. esquemes de principi dels sistemes de calefacció, refrigeració, ACS i ventilació
 8. Inventari dels equips dels sistemes, i característiques tècniques
 9. Factures de subministres 
 10. Certificats de mesures de rendiment de calderes
 11. Altres estudis o informes tècnics que pugui tenir Client
Planificació dels treballs de camp en primer lloc l'Auditor caldrà que verifiqui "in situ" totes les dades obtingudes. A partir d'aquest moment ja es trobarà en posició de Complementar l'Auditoria i de realitzar els amidaments pertinents.
Tractar de compliemntar l'Auditoria "in situ" és poc realista ja que l'obtenció de la informació la tens de forma dispersa i fraccionada. El fornulari de l'Auditoria ha d'utilitzar-se com a guia, però s'omplirà a l'oficina.
Abans de la realització de la visita de l'Auditoria cal acordar una data i horari segons els horaris de funcionament d'algunes instal·lacions que poden anar amb rellotge d'encesa i apagada, d'aquesta manera si es preveu les mesures que s'han de prendre es pot fer en un horari o un altre.

Tractament de la informació
Mesures preses "in situ": cal realitzar fitxers específics de consums mensuals etc. alhora hi haurà dades que es tractaran directament amb programes específics del fabricant de l'equip. Totes aquestes dades d'han de unificar per poder-les tractar i relaitzar càlculs de:
 • Distribució del consum elèctric per diferents períodes tarifaris i per diferents descriminacions horaries.
 • Extrapolació dels resultats a un any tipus.
 • Distribució de consums per àrees
 • Generació de curves de carga total per agregació de consums
 • Establiments de indicadors energètics
A partir dels resultats obtinguts, s'ha d'estudiar les condicions de contractació dels subministres d'energia, per tal d'aconseguir la contractació de subministres segons les necessitats de l'Edifici i aconseguir així unes millors condicions contractuals, en funció de la seva tipologia i la forma en que consumeix l'electricitat i els combustibles (corbes de càrrega).

Estudi dels indicadors energètics: són paràmetres absoluts i relatius que permeten conèixer l'estat de l'Edifici des del punt de vista energètic per comparació amb altres corresponents a altres edificis similars.
 • Indicadors absoluts: ocupació màxima /superfície/ altura/potències instal·lades / consums totals / horaris de funcionament etc.
 • Indicadors relatius: potències instal·lades en cada sistema per unitat de superfície de l'edifici / consums de cada una de les energies per unitat de superfície de l'edifici etc.
Detecció i identificació de les millores descripció molt bàsica per detectar la possibilitat de millora aplicable a l'Edifici en estudi, a partir d'aquí l'Auditor ha de desenvolupar la proposta.

Descripció de les millores per l'anàlisi de la viabilitat tècnica i econòmica de la millora en fase d'estudi s'ha de fer una descripció detallada de la "millora" acord amb les circumstancies particulars a l'edifici.S'haurà de preparar un símil a un "avantprojecte" per la seva posterior valoració econòmica. 
És important establir la vida útil de la reforma o modificació.

Valoració de la inversió

 • Propietats i característiques: Nivells d'auditories

Com podeu veure al quadre les Auditories es poden classificar segons el seu abast i/o segons la fase que s'estudia.

Em centraré en parlar de les Auditories de l'Edifici en servei, ja que actualment crec que és la que te més sentit.

Es pot classificar les Auditories en tres nivells clarament diferenciats:
   

  Nivell I: Inspecció energètica

1. Detecció de components i sistemes que necessitin energia pel seu funcionament.
2. Avaluació primària dels consums i recopilació de dades bàsiques (planols, factures etc.). Es té una primera aproximació a la demanda energètica de l'edifici, que si es compara amb el paràmetres mitjans establerts, es pot saber en quin nivell de consum ens trobem.
3.  Els resultats i conclusions que s'aconsegueixen en aquest nivell donen una idea a l'Auditor de quins poden arribar a ser els estalvis més importants.

Nivell II: l'Auditoria energètica

Objectiu: Conèixer el rendiment de les instal·lacions mitjançant anàlisi i coneixement de la demanda energètica de l'edifici i les pèrdues associades.

1. Anàlisi: pressa de dades, amidaments i comprovacions dels paràmetres que quantifiquen l'energia final utilitzada per cobrir la demanda i avaluar l'eficiència amb la que els sistema transforma i/o genera aquesta energia. S'obté l'estat actual de la instal·lació, dels equips i dels sistemes
2. Proposta d'actuacions: es realitzaran propostes de millora segons els resultats del punt nº1, per millorar l'eficiència energètica, entenent aquesta actuació com una reducció de despesa energètica no necessària per satisfer la demanda energètic de l'edifici. Com a opinió personal, crec que entra el punt nº1 i el punt nº2 hi hauria d'haver: l'estudi i les propostes d'actuacions per disminuir la demanda energètica, cal recordar que reduint la demanda reduïm el consum, per tant és millor atacar directament a l'arrel de la  problemàtica.
3. Anàlisi econòmic i recomanacions de mesures a implantar

Aquest nivell d'auditoria és el més habitual i conegut

Nivell III: Simulació Computacional
 
Sovint per quantificar la demanda energètica de l'edifici es fa amb l'ajuda d'un software, això si, caldrà introduir totes les dades característiques de l'edifici.
1. L'auditor realitzarà una simulació computacional de l'edifici a auditar, tenint en compte la estacionalitat de les condicions atmosfèriques exteriors durant un període determinat, i així estudiar el comportament dels sistemes energètics. Li podrem dir edifici prototip.
2.Un cop establert el comportament bàsic de l'edifici actual (edifici prototip), les possibles modificacions de components del sistema, equips o altres portarà a l'auditor a uns resultats diferents als obtinguts actualment, amb el propòsit de quantificar el desviament energètic amb respecte a la situació base o situació prototip.

Amb aquest mètode s'aconseguiran resultats més o menys exactes, que poden donar major aproximació a les possible sobreestimacions que aconsegueixen a altres nivell anteriors.
 • Avantatges de les Auditories Energètiques:
1. Reducció del consum i crec que també s'hauria d'incloure la reducció de la demanda
2. Estalvi econòmic si s'apliquen les mesures correctores proposades pe l'auditor. Caldrà una inversió econòmica per executar les millores proposades, no cal aplicar-les totes de cop es pot anar executant mesures proposades a llarg termini, això si , es recomana seguir un ordre prèviament estudiat.
3. Millora el grau de confort a l'interior de l'edifici
4. Increment del valorització econòmica de l'edifici

                                                                                                       Bibliografia i agraïments:  
ATECOS, http://www.atecos.es

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada